Inspraak voorontwerp structuurvisie Ameland

Posted on juni 30, 2010

0


Ballum. – Op het gemeentehuis van Ballum ligt het voorontwerp van de structuurvisie met ingang van 30 juni 2010 gedurende zes weken voor een ieder tijdens de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het loket Vergunningen en Toezicht. Op 8 juli 2010 wordt over de structuurvisie een inspraakavond gehouden in het gemeentehuis te Ballum. De aanvang is 20.00 uur. Gedurende de termijn dat het concept ter inzage ligt kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of mondeling hun zienswijze over het concept indienen. De schriftelijke zienswijze kan ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 22, 9160 AA, Hollum Ameland). Degenen die mondelinge zienswijzen naar voren willen brengen kunnen hiertoe een telefonische afspraak maken via telefoonnummer (0519) 555 555
Het voorontwerp structuurvisie Ameland is opgesteld voor het gehele grondgebied van de gemeente Ameland. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen voor de voorgenomen ontwikkelingen van Ameland alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. Naast deze kaders voor de toekomstige ontwikkeling geeft de structuurvisie aan, hoe de gemeente haar ambities wil realiseren.
Het college wil ingezetenen van de gemeente en belanghebbenden aan de hand van een inspraakprocedure betrekken bij de voorbereiding van de structuurvisie. Binnen de Amelander Raad werd afgelopen maandag nog “de Pers” nog verweten de reacties over het bestemmingsplan Hollum flink te hebben opgeklopt.

Advertenties