Herverdeling gelden en mensen politie

Posted on maart 24, 2011

0


Den Haag. -In totaal 21 politiekorpsen krijgen er tussen 2011 en 2015 extra geld bij. Dat is het gevolg van een herverdeling van het politiebudget en de inzet van extra middelen uit het regeerakkoord. Het kabinet investeert 300 miljoen oplopend tot 370 miljoen euro in de politie om een structurele operationele sterkte van 49.500 fte te bekostigen. Door de herverdeling zullen vier korpsen in budget dalen. Bij de nieuwe verdeling van het politiebudget is beter gekeken naar de behoefte aan politiezorg in het land. Verder moet de herverdeling bijdragen aan de doelstellingen uit het regeerakkoord, zoals de verbetering van de aanrijtijden in stedelijke en niet-stedelijke gebieden. Dat staat in een brief die minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Een stuurgroep met vertegenwoordigers van korpsbeheerders, korpschefs en verschillende ministeries heeft begin vorig jaar voorstellen gedaan voor een betere en transparantere verdeling van geld en sterkte over het land. In de oude verdeling werd onvoldoende rekening gehouden met extra werk voor korpsen langs de grens en voor werk in centrumgemeenten. Na beraad met de korpsbeheerders heeft minister Opstelten besloten de voorstellen over te nemen. Op enkele punten wijkt de minister af van het advies. Zo krijgen de korpsen die in budget dalen meer tijd om de achteruitgang op te vangen. Het gaat om 1,5 procent per jaar gedurende vier jaar. Op die manier wil de minister de nadelige effecten voor deze korpsen beperken. Ook het besluit van het kabinet om extra geld uit te trekken voor de politie beperkt de gevolgen van de herverdeling.

De herijking van het budgetverdeelsysteem moet ook een einde maken aan de scheefgroei tussen de verdeling van geld en de verdeling van sterkte over de korpsen. Zo is de sterkte op dit moment hoger dan was afgesproken met het vorige kabinet. Mede hierdoor is een aantal korpsen de afgelopen jaren onder preventief financieel toezicht gesteld. In 2010 ging het om 13 korpsen. Het overgrote deel van de korpsen die onder toezicht staan, zal die status verliezen.

De herverdeling van het politiebudget heeft gevolgen voor de sterkte van de verschillende korpsen. De meeste korpsen die extra geld krijgen, stijgen de komende jaren ook in sterkte. Acht korpsen die extra budget krijgen, hebben vooruitlopend op deze herijking de afgelopen jaren al extra sterkte gerealiseerd. Zij moeten daarom in sterkte een stap terugdoen. Drie korpsen (Kennemerland, Amsterdam-Amstelland en Haaglanden) moeten zowel in budget als in sterkte dalen. Deze daling wordt bereikt via natuurlijk verloop. Gedwongen ontslagen zijn niet aan de orde. Door de herijking wordt het politiebudget de komende jaren zo goed mogelijk verdeeld over het land. Gelet op de invoering van de nationale politie is het volgens minister Opstelten belangrijk dat er nu eindelijk duidelijkheid is over de budgetten en de daarmee samenhangende operationele sterkte.

Posted in: ameland actueel