Vaststelling bestemmingsplan Smitteweg 15 Ballum op Ameland.

Posted on december 22, 2011

0


Ballum.- Burgemeester en wethouders van Ameland maken, ingevolge artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Ameland bij besluit van 28 november 2011 het bestemmingsplan ‘Ballum-Smitteweg 15’ heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan heeft betrekking op het toestaan van bepaalde activiteiten die behoren tot de categorie 4 aan de Smitteweg 15 in Ballum, kadastraal bekend gemeente Ballum, sectie H, nummers 362, 363 en 364. Het bestemmingsplan ‘Ballum-Smitteweg 15’ en de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 21 december 2011 tot het einde van de beroepstermijn ter inzage bij het loket Vergunningen en Toezicht op het gemeentehuis in Ballum.
Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad van Ameland naar voren heeft gebracht, kan vanaf 22 december 2011 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest. Het beroep kunt u richten aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Degene die beroep heeft ingesteld, kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Posted in: ameland actueel