Toegekende gelden uit het Waddenfonds.

Posted on april 15, 2013

0


“Toegekende projecten programma Lokale Innovaties door het Waddenfonds”

Leeuwarden. – Het Waddenfonds verleent aan acht projecten subsidie. Dat heeft het Dagelijks Bestuur besloten. De projecten vallen binnen de programmalijnen Locale Innovaties, Natuur en Water, Werelderfgoed en Energie. In totaal is voor 10,6 miljoen Euro aan subsidie verleend. De totale investering in het Waddengebied is 18,5 miljoen Euro. Voorzitter van het DB Waddenfonds Tineke Schokker: “Al weer de derde ronde van toegekende subsidies. Deze keer een keur van projecten. Hierbij de eerste subsidies van het programma Locale innovaties. Ook met dit programma zijn wij als Waddenfonds steeds meer herkenbaar. Verder wordt in het gebied duidelijker dat haast met aanvragen niet nodig is. We werken niet meer met tenders. Aanvragen kunnen het jaar rond worden ingediend en worden in principe binnen 13 weken afgehandeld.”

Project Wadden Waterspeelplaats Texel
De Stichting Waddenhaven Texel heeft vanaf de verplaatsing van de haven Oudeschild in 2001 ingezet op het realiseren van duurzame voorzieningen en een passantenhaven met een hoge verblijfskwaliteit, passend bij de natuurwaarden van de Waddenzee. De Stichting wil samen met de Stichting Havenbelangen Oudeschild waarin de visserijorganisaties, de watersportvereniging, de ondernemers en de dorpscommissie zijn vertegenwoordigd, de aantrekkelijkheid van de haven vergroten door een bijzondere Waddenattractie te realiseren. Eerder werd met Waddenfondsgeld in de haven al een strandje aangelegd. Met Ecomare wordt in de waterspeelplaats samengewerkt vanwege de informatieve en educatieve aspecten.
De Wadden Waterspeelplaats bestaat uit een groot complex van RVS-speelelementen. Met een handpompen wordt zeewater vanuit de haven opgepompt om via allerlei goten, sluizen, bakken, waterraderen en andere mechanieken, hoog en laag, uiteindelijk weer terug te vloeien in de haven. Hiermee wordt het proces van Eb en Vloed nagebootst. De ondergrond bestaat uit een speelbak met stromend water en grind waarin naar hartenlust gekliederd kan worden. Voor kinderen tussen 4 en 12 jaar wordt de Wadden Waterspeelplaats een aantrekkelijke manier van leerzaam vermaak.
Het Waddenfonds kent aan dit project een subsidie toe van € 48.261 (de totale kosten bedragen € 96.521).
Project Lotuspark
Lotuspark is de naam voor het toekomstig speel- en ontmoetingspark in het oude centrum van Ulrum. Het project wordt gerealiseerd onder de vlag van Project 2034. Dat is een verzameling van ideeën en plannen voor en door de inwoners van Ulrum. De projecten worden veelal eigenhandig uitgevoerd en met eigen middelen gefinancierd. De benaming duidt op het gewenste toekomstbeeld, 200 jaar na de afscheiding van het dorp in 1834.
Het Lotuspark wordt een openbare ontmoetingsplek voor kinderen, ouderen en mensen met een (verstandelijke) beperking. Buurtvereniging “d‘Olle kern” steekt de handen uit de mouwen en de kinderen uit de buurt hebben aangegeven wat ze er graag in willen hebben. Het wordt een natuurlijk ‘beleefpark’ met o.a. zitelementen, een prieel en een amfitheatertje.
Het terrein waar het park moet komen, een voormalig hoveniersbedrijf, is op 20 juli 2012 met behulp van gemeente De Marne, provincie en fondsen aangekocht door de Stichting Ulrum 2034. Voor de inrichting doet men nu een beroep op het Waddenfonds.
Bijlage persbericht 006/MK 2
Het Waddenfonds kent aan dit project een subsidie toe van € 77.339 (de totale kosten bedragen € 154.678).
Project Waddenfun
De familie Hekma/Classen exploiteert in Wehe Den Hoorn aan de Trekweg een landbouwbedrijf. Er is een aanvraag ingediend om het bedrijf te mogen verbreden naar multifunctionele landbouw. De familie is al actief in natuurbeheer en weidevogel-beheer. Ook draagt men het landschap op het Hoogeland een warm hart toe. De familie wil dit beter uitdragen. Daartoe is VOF Terraheerd, de toeristische recreatieve tak, in het leven geroepen. In Leens exploiteert de familie het hotel Terraheerd, in Warfhuizen een vakantiehuis en in Zuurdijk een vakantieboerderij. Nu komt daar een adventurepark bij. Onder de naam Waddenfun worden in- en outdoor events voor toeristen, verenigingen, bedrijven en scholen georganiseerd.
In een vrijkomende agrarische loods in Wehe Den Hoorn komt een indoor klimpark met een parcours tussen kunstmatige palen. Het park krijgt 35 klimelementen binnen en 5 buiten. Een lange zip line naar buiten maakt het klimpark extra spannend. Ook komen er toiletten en een horecagelegenheid. Daarnaast worden in een straal van 10 km GPSgestuurde ontdek- en beleeftochten uitgezet langs o.a. cultuurhistorische bezienswaardigheden, natuurgebieden, streekwinkels en horecagelegenheden.
Waddenfun versterkt de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van het gebied in bestaande gebouwen vanuit persoonlijk-streekeigen gastheerschap en is een goed voorbeeld van multifunctionele invulling van het boerenbedrijf.
Het Waddenfonds kent aan dit project een subsidie toe van € 99.500 (de totale kosten bedragen € 199.000).
Project De Broedplaats voor Jong talent
Stichting Internationaal Kamermuziekfestival Schiermonnikoog (SIK) organiseert al 11 jaar met veel succes het kamermuziekfestival op Schiermonnikoog. Men heeft nu het initiatief genomen om een 6-daags festival voor jonge musici op te zetten. Het gaat om internationaal muzikaal toptalent. Er worden masterclasses, workshops, lezingen, concerten en natuurexcursies gehouden. De Broedplaats voor Jong talent vindt plaats in het laagseizoen in maart. Bij de organisatie zijn veel eilanders betrokken. Bewoners stellen hun huis open voor repetities en eilanders genieten korting op de entree. Ook natuurorganisaties doen mee met natuurexcursies. Hiermee krijgt het bredere belang voor de Wadden en het beleven dan het Waddengebied aandacht. Als dit eerste seizoen succesvol is, wil men het festival elk jaar organiseren.
Het Waddenfonds heeft in dit pioniersjaar besloten binnen het programma Lokale Innovaties ruimte te bieden voor initiatieven die niet fysiek zijn en waarbij de onderlinge samenwerking wordt versterkt. Dit onder de voorwaarden dat deze initiatieven de economische structuur van het betreffende gebied in de toekomst versterken. Het gaat hierbij om een eenmalige bijdrage. De Broedplaats betreft een initiatief wat meerjarig
levensvatbaar is. De Waddenfonds bijdrage is bedoeld als vliegwieleffect in economisch- en in meerjarig perspectief van dit project. Het Waddenfonds draagt alleen bij aan de opstartkosten van De Broedplaats in het eerste jaar.
Het Waddenfonds kent aan dit project een beperkte, eenmalige opstartsubsidie toe van € 15.000 (de totale kosten bedragen € 37.750).
Toegekende projecten Werelderfgoed, toerisme, recreatie, landschap en cultuurhistorie.
Project Ambassadeurs van Waddenzee Werelderfgoed
Jaarlijks verblijven ruim 80.000 passanten in Waddenhavens, 50.000 natuurliefhebbers maken een Wadlooptocht, 60.000 passagiers varen mee op de beroepschartervaart, 10.000 vakantiegangers nemen deel aan Wadexcursies en er zijn 3000 leden van watersportverenigingen met een vaste ligplaats. Waddenbezoekers worden aangetrokken door het licht, de ruimte en de vergezichten op de Waddenzee, maar zijn zich niet altijd bewust van de kwetsbaarheid van het Natte Wad. Waddencentra, VVV’s, Waddenhavens, de Bruine Vloot, Wadloopgidsen, watersportverenigingen en veerboten vormen belangrijke intermediairs (schakels) die ieder op hun eigen wijze contact hebben met Waddentoeristen.
Ecomare, de Waddenvereniging, BBZ (de beroepschartervaart) en de watersportorganisaties hebben de handen ineen geslagen om samen een kwalitatief hoogstaand aanbod van trainingen en cursussen op te zetten, waarbij Gastheren van het Natte Wad worden opgeleid. Deze Waddenzee-ambassadeurs gaan vaarrecreanten verhalen over het Wad vertellen, ze geven voorlichting over flora en fauna maar vertellen ook over de problemen in de Waddenzee. Het Waddenfonds geeft een startsubsidie om de komende jaren een Waddenbreed netwerk van gastheren op te zetten dat een blijvend effect op goed gedrag van toeristen in dit werelderfgoedgebied teweeg brengt en verstoring van broedende vogels en zeehonden voorkomt.
Het Waddenfonds kent aan het project een subsidie toe van € 153.168 (de totale kosten bedragen € 382.920).
Toegekende projecten Energietransitie & Havens
Project Veilig en verlicht Texel
Het project ‘Veilig en verlicht Texel’ is gericht op het verduurzamen van de openbare verlichting op het eiland Texel, eveneens in het kader van de ambitie ‘zelfvoorzienend worden voor energie in 2020’. Het project beoogt de openbare verlichting energiezuiniger te maken door de toepassing van ledverlichting en een ‘licht op maat’-plan, waarbij in elke situatie bekeken wordt wat de meest geschikte en zuinige verlichting is. Dit kan betekenen dat de verlichting alleen brandt wanneer dat nodig is, of door markering van weggedeelten. (Sociale) veiligheid blijft wel het uitgangspunt voor het lichtplan. Een nevendoel van het  project is bij te dragen aan de Texelse ambitie ‘versterking van de nachtelijke duisternis’. Met het oog hierop worden de armaturen zo geplaatst dat ze weinig strooilicht afgeven. In de toekomst wil de Gemeente Texel de energie die nog nodig is voor de openbare verlichting opwekken via zonnestroom.
Het Waddenfonds kent aan het project een subsidie toe van € 1.349.848 (de totale kosten bedragen € 3.561.696)
Toegekende projecten programma Natuur en Water
Project Rust voor vogels, Ruimte voor mensen
Miljoenen trekvogels zijn afhankelijk van het Waddengebied als tussenstop tussen hun broedgebieden in het Noorden en hun overwinteringsgebieden in het Zuiden. Zo tanken zowel rosse grutto’s en kanoeten er bij tijdens de trek tussen hun overwinteringsgebieden in West-Afrika en hun broedgebieden in Siberië. Ook zeldzame broedvogels als steltlopers en sterns hebben de ruist en de ruimte van het Wad nodig. Vogelbescherming Nederland gaat samen met natuur- en landschapsorganisaties de komende 5 jaar de natuurlijke omstandigheden voor broedende, rustende en foeragerende vogels in het Waddengebied sterk verbeteren.
Het plan biedt rust voor vogels door ‘vogelbeleving’ gecontroleerd te stimuleren.
De organisaties stellen zich in het project ‘Rust voor vogels, Ruimte voor mensen’ enerzijds ten doel nieuwe broedplaatsen en hoogwatervluchtplaatsen in te richten en bestaande plaatsen te herstellen Uniek aan het plan is dat anderzijds vogel-liefhebbers optimaal worden gefaciliteerd door ze te verleiden ‘andere paden in te slaan’, waar men zonder verstoring optimaal van vogels kan genieten. Vogelbescherming Nederland gaat voor wadrecreanten vogelwachtposten opzetten en persoonlijke begeleiding organiseren. Deze natuurlijke manier van publieksgeleiding zal bezoekers nadrukkelijker bewust maken van de bijzondere vogelrijkdom van het Waddengebied. Het project krijgt zo een duurzaam karakter, biedt draagvlak voor natuurbescherming én ruimte voor economische ontwikkeling.
Het Waddenfonds kent aan het project een subsidie toe van € 3.451.046 (de totale kosten bedragen € 4.730.181).
Project Vismigratie van Aa’s tot Zee
Diadrome vissoorten migreren tijdens hun leven tussen zee en rivieren. Katadrome soorten zoals paling trekken voor hun voortplanting naar zee terwijl anadrome soorten als spiering en driedoornige stekelbaars voor de voortplanting juist naar zoet water zwemmen. Door de interactie tussen zout en zoet fungeert de Dollard en daarmee de Waddenzee als belangrijke schakel in de levenscyclus van diadrome vissoorten. Door inpoldering en spuisluizen was er lange tijd een ‘harde overgang’ tussen zoet en zout. Stuwen die het hoogteverschil overbruggen vormen voor diadrome vissoorten onneembare barrières. In het al eerder door het Waddenfonds gehonoreerde project ‘Tussen Wad en Westerwoldse Aa’ wordt een groot deel van de Westerwoldse Aa optrekbaar gemaakt voor vis en worden de leefomstandigheden voor vis sterk verbeterd. Het Waterschap Hunze en Aa’s realiseert nu in het project ‘Vismigratie van Aa’s tot Zee’ i.s.m. natuurorganisaties en de Hengelsportfederatie Groningen Drenthe de laatste ontbrekende migratieschakel door het opheffen van blokkades in het stroomgebied tussen Wedde en ter Apel. Door stuwen weg te nemen, te herstellen en nieuwe stuwen te plaatsen, het natuurlijk peil te herstellen en vistrappen te maken in de laaglandbeken wordt vrije vismigratie tussen de Waddenzee en het gehele beeksysteem van de Westerwoldse AA gerealiseerd. Niet alleen worden de mogelijkheden van vismigratie hersteld maar ook bestaat de mogelijkheid van herstel van verloren gegane leefgemeenschappen.
Het Waddenfonds kent aan het project een subsidie toe van € 5.459.000 (de totale kosten bedragen € 9.413.000).

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel