Waddenfonds stelt ontwerp-Uitvoeringsplan 2014 – 2017 vast

Posted on januari 17, 2014

0


Waddenfonds stelt ontwerp-Uitvoeringsplan 2014 – 2017 vast

Leeuwarden. – Het nieuwe Ontwerp-Uitvoeringsplan (UP) van het Waddenfonds is vastgesteld. Dat heeft het Algemeen Bestuur van het fonds besloten. Het UP gaat gelden voor de periode 2014 – 2017.
Het nieuwe UP is samen met de subsidieverordening de basis voor de jaarprogramma’s van het Waddenfonds tot 2017. Met het nieuwe UP kan het Waddenfonds nog meer focussen op de doelen van het Waddenfonds. De komende jaren ligt de focus nog scherper op het toevoegen van waarde aan het Waddengebied (additionaliteit). Daarnaast ligt de focus op de specifieke gerichtheid op de Wadden en innovatie. Dit vormt de basis voor de jaarlijkse uitwerking in programma’s en projecten.
Sinds 1 januari 2012 zijn de provincies Fryslân Groningen en Noord-Holland verantwoordelijk voor het Waddenfonds. Het Waddenfonds verleent tot nu toe subsidies op basis van het Pioniersprogramma. De provincies introduceerden een nieuwe werkwijze. Voorheen werd namelijk gewerkt met tenders. Sinds de provincies verantwoordelijk zijn kan het gehele jaar subsidie worden aangevraagd.

Het ontwerp-UP geeft uitwerking aan de vier hoofddoelen van het Waddenfonds:

  • 1. het vergroten en versterken van de natuur- en landschapswaarden van het Waddengebied.
  • 2. het verminderen of wegnemen van externe bedreigingen van de natuurlijke rijkdom van de Waddenzee.
  • 3. een duurzame economische ontwikkeling in het Waddengebied dan wel gericht zijn op een substantiële transitie naar een duurzame energiehuishouding in het Waddengebied en de direct aangrenzende gebieden.
  • 4. het ontwikkelen van een duurzame kennishuishouding ten aanzien van het Waddengebied.

Daarnaast wordt er per gebied gekeken of er voldoende samenhang is in de projecten die moeten bijdragen aan deze doelen. Het fonds wil samenhang tussen projecten en coalities van projectindieners stimuleren.
Voorzitter van het Algemeen Bestuur Tineke Schokker: “Met dit nieuwe Uitvoeringsplan wordt de periode van pionieren afgesloten. We gaan nu aan het werk om nog meer focus en samenhang in de projecten aan te brengen. Ons doel is uiteindelijk een Waddengebied waar een goede balans is tussen economie en natuur en waar mens en dier in harmonie samenwonen en samenwerken.”
Nu het ontwerp-UP is vastgesteld wordt het ter vaststelling aan Provinciale Staten van de drie provincies voorgelegd. Uiteindelijke besluitvorming wordt verwacht voor de zomer.

paard strand foto fotograaf Jan Spoelstra

Het wad onder Holwerd. foto: Jan Spoelstra.

Voor de rest van de serie over het paardrijden op het strand klik hier

Posted in: ameland actueel