Provincie gedwongen eisen groei veehouderij te verscherpen

Posted on mei 2, 2014

0


Al 15 Jaar de NieuwsBron van Ameland

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Provincie is gedwongen eisen voor groei veehouderij aan te scherpen

Leeuwarden. – De eisen waaraan veehouders moeten voldoen om uit te kunnen breiden zijn opnieuw aangescherpt. Het gaat hierbij om boeren die in de buurt van een Natura-2000 gebied wonen. De Raad van State vindt dat ook hele kleine hoeveelheden stikstof al verslechtering van de natuur kunnen veroorzaken. Gedeputeerde Staten moeten een aantal pas verleende vergunningen binnen de natuurbeschermingswet daarom opnieuw beoordelen. Het gaat om zeventien vergunningen. De kans is groot dat die aanvragers niet allemaal opnieuw een vergunning krijgen.
De meeste Natura-2000 gebieden* hebben te lijden van stikstof die wordt uitgestoten door landbouw, industrie en verkeer. Door een geleidelijke aanscherping van de wetgeving is de stikstofbelasting op deze gebieden al behoorlijk teruggedrongen. Maar nog niet zo ver dat de natuurdoelen al op korte termijn worden bereikt.
Bezwaarmakers vinden dat bedrijven die voor extra stikstofuitstoot zorgen (hoe gering ook) alleen mogen uitbreiden als ze bewijs kunnen leveren. Met wetenschappelijk bewijs moeten boeren dan aantonen dat bij een uitbreiding de toename van stikstofuitstoot ‘nul’ is. Omdat dit bewijs praktisch niet te leveren is moet de provincie zo’n vergunning volgens hen uit voorzorg weigeren. De Raad van State onderschrijft dit standpunt. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de RvS. Eerder leek deze rechter van oordeel dat zeer geringe toenames (met rekenmodellen kan dit tot achter de komma worden berekend) tot verwaarloosbare effecten leiden. Dat was sinds april 2011 ook de opvatting van het Friese college van gedeputeerde staten. De ruim 100 vergunningen die voor oktober 2013 zijn verleend blijven van kracht. Daar is geen bezwaar en beroep tegen ingesteld. Beperkte uitbreidingen bleven daarom nog mogelijk.
Er mag voortaan alleen nog maar worden uitgebreid als een berekening geen enkele toename laat zien. In sommige gevallen kan aan die eis worden voldaan. Bijvoorbeeld door extra stalmaatregelen te nemen of het opkopen van ammoniakrechten van collega-boeren.
Boeren die willen uitbreiden moeten anders wachten tot de Programmatische Aanpak van Stikstof (PAS) daarvoor weer de ruimte geeft. Dit Rijksbeleid maakt een beperkte toename tot 1 mol per hectare/per jaar aan stikstofuitstoot mogelijk. Deze nieuwe wettelijke regeling treedt naar verwachting rond begin 2015 in werking.

* Natura-2000 is de benaming voor een Europees netwerk van natuurgebieden waarin belangrijke flora en fauna voorkomen.

07.00

Noordse Stern op Ameland fotograaf Jan Spoelstra
Een visdiefje op de Feugelpôlle, foto uit het boek “Ameland Vogel-Eiland” van fotograaf Jan Spoelstra.https://ameland.wordpress.com/wp-admin/post-new.php#edit_timestamp

ameland fotograaf Jan Spoelstra http://www.ameland.org/ ameland activiteit agenda

ameland fotograaf Jan Spoelstra

Advertenties
Posted in: ameland actueel