Attentie Algemene ledenvergadering Dorpsbelang Nes verplaatst.

Posted on januari 13, 2015

0


De Algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Nes is verplaatst naar donderdag 15 januari. De bijeenkomst is in Hotel de Jong   en begint om   20.30 uur

AGENDA:
1. Opening, mededelingen en ingekomen stukken
2. Notulen ledenvergadering d.d. 17 januari 2014
3. Jaarverslag
4. Financieel verslag penningmeester en verslag “Stichting
Onroerende Zaken Dorpsbelang Nes”
5. Begroting
6. Verslag en benoeming kascommissie
7. Bestuursverkiezing
Periodiek aftredend:    Wietske Beijaard              (herkiesbaar)
Periodiek aftredend:    Klaas Jan van der Meij    (niet herkiesbaar)
Periodiek aftredend:    Theo Hummel                   (herkiesbaar)
Kandidaten kunnen zich opgeven tot aanvang vergadering bij het bestuur.
8. Activiteiten 2015
9. Rondvraag
10. Toelichting ouderenzorg door College B&W
11. Sluiting

Advertenties
Posted in: ameland actueel