Schuitengat beter bevaarbaar

Posted on april 26, 2016

0Buitenpost/WestTerschelling. – Rijkswaterstaat vervangt medio mei de vaarwegmarkering van het Schuitengat richting Vliestroom in de Waddenzee door rode en groene markeringen. Nadat de route over de drempel jarenlang onbevaarbaar was, is het vaarwater ten westen van Terschelling sinds enkele jaren met gele boeien gemarkeerd als ‘bijzonder vaarwater’, wat duidt op een beperkte bevaarbaarheid.
Uit metingen blijkt dat de geul zich langzaam heeft verdiept en momenteel 2,7 meter beneden NAP is. Door deze verbeterde bevaarbaarheid heeft Rijkswaterstaat besloten om de geul als normaal vaarwater aan te merken.
Het is op dit moment niet te zeggen of de verdieping van dit deel van het Schuitengat standhoudt of doorzet. Rijkswaterstaat monitort het gebied in en rond de vaargeul intensief. Als de geul toch weer te ondiep wordt, dan keert de gele markering terug. Rijkswaterstaat verwacht echter dat in ieder geval komend jaar gebruik kan worden gemaakt van de route tussen Schuitengat en Vliestroom.
Alle beroeps- en recreatievaart kan op eigen verantwoordelijkheid gebruik maken van de route. De vaargeul maakt echter geen onderdeel uit van de snelvaarroutes op de Waddenzee. Er geldt een maximumsnelheid van 20 km/u. Vaarweggebruikers dienen altijd goed voorbereid en geïnformeerd op reis te gaan.
Ontwikkeling Schuitengat

De Waddenzee is een bijzonder gebied dat voortdurend in beweging is. Geulen worden dieper of ondieper of verleggen zich en zandplaten groeien aan of kalven af. Vanwege deze dynamiek en moeilijke voorspelbaarheid blijft het nog uiterst onzeker of de geul geschikt wordt als veerroute tussen Harlingen, Terschelling en Vlieland. Ondanks de verdieping over de drempel ziet Rijkswaterstaat elders in de aanstromende hoofdgeul verondieping. Dit kan duiden op een reactie van grootschalige ontwikkelingen, waarbij niet de huidige geul over de drempel, maar een geul dichter langs de Noordsvaarder zich verder ontwikkelt tot hoofdgeul. De geul over de drempel zal in dat geval vermoedelijk weer verzanden. Rijkswaterstaat blijft de morfologie van het gebied en de geul nauwgezet volgen.

Posted in: ameland actueel