Krijgt Geelwit kunstgras op haar verjaardag?

Posted on mei 5, 2016

0Buren. – Maandag als Geelwit verjaardag nummer 82 viert gaat de raadscommissie een besluit nemen over de toekomt van het oefenveld. Er wordt gedacht om er een kunstgrasveld neer te leggen ter waarde van  €385.000 .

Hieronder het raadsvoorstel:
Inleiding
Het oostelijk sportveld van vv. Geel-Wit is al langere tijd onderwerp van gesprek. In de zomermaanden is het veld goed bespeelbaar. In het vroege voorjaar en het najaar zijn de
weersomstandigheden veelal natter en ontstaan de problemen met de gesteldheid van het veld. Juist in de periode dat de vereniging het veld maximaal nodig heeft voor het houden van trainingen en wedstrijden is dit nagenoeg onmogelijk doordat het veld veel te nat is. Het veld veranderd in de genoemde periode in een modderveld, grotendeels zonder gras. Bij vv Geel – Wit leeft al geruime tijd de wenst het bestaande trainingsveld met natuurgras te vervangen door een kunstgrasveld. Uit onderzoek blijkt dat de toplaag van het veld nauwelijks regenwater kan opnemen omdat deze laag sterk humeus is, en uit erg fijn zand bestaat en door de combinatie van beide punten na verloop van tijd erg hard en sterk verminderd doordringbaar wordt.
Naast een slecht waterbergend vermogen van de bovenlaag is een zwak functionerend drainage systeem onder het veld ook een ongewenste situatie die een negatieve uitwerking heeft op de
kwaliteit van het veld.
Er is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het sportveld goed te kunnen gebruiken. Er zijn twee mogelijkheden onderzocht, het renoveren van het huidige natuurgrasveld en het bestaande veld vervangen door een kunstgrasveld.
Het renoveren van het bestaande natuurgrasveld bestaat grofweg uit de volgende stappen; bovenlaag frezen, 20 centimeter grof drainage zand op het veld aanbrengen en dit zand d.m.v. spitten vermengen met de sterk humeuze bovenlaag. Dit zand moet worden aangevoerd vanaf het vaste land. Door het spitten en vermengen van het aangebrachte zand met de humeuze toplaag ontstaat een toplaag met een goed waterbergend vermogen en kan dus goed regenwater tijdelijk bergen en geleidelijk aflaten voeren naar de ondergrond. Daarnaast moet het drainagesysteem worden vervangen. Tijdens de aanleg van het bestaande veld, jaren geleden, zijn de sleuven waarin de drainage is aangelegd aangevuld met plaatselijk zand. Dit zand is te fijn en te humeus. Bij het vervangen van de drainage moeten de sleuven dan ook te worden aangevuld met drainagezand waardoor het drainagesysteem naar behoren functioneert. Dit zand moet ook vanaf het vaste land worden aangevoerd. Als laatste zal het veld weer onder profiel moeten
worden gebracht en ingezaaid.
Een andere optie is het bestaande natuurgrasveld door een kunstgrasveld. Hiervoor moet de humeuze bovenlaag van het veld, ca 30 centimeter dik, moet in z’n geheel worden verwijderd en
afgevoerd van het terrein. Dit zand kan elders op het eiland worden toegepast. Als de humeuze toplaag is verwijderd moet 40 cm zand worden aangebracht. Dit zand zal van het vaste land moet
worden aangevoerd. Hierna zal drainage moeten worden aangebracht en moeten de drainage sleuven worden gevuld met drainagezand. Op het zandbed wordt een laag lava aangebracht van circa 8 centimeter. Over de lava wordt nog een geotextiel aangebracht. Bovenop de geotextiel wordt het uiteindelijke kunstgras aangebracht. Het kunstgras wordt vervolgens als het ware ingewassen met 10 illimeter zand en 30 millimeter speciaal rubber. Rondom het veld moet een betonrand worden aangebracht waarbinnen het uiteindelijke kunstgrasveld ligt. Deze rand is noodzakelijk om de benodige stabiliteit aan de gehele opbouw van het veld te geven. Het kunstgras wordt aan de betonrand bevestigd zodat het opgespannen kan worden. Dit voorkomt dat het kunstgras verschuift. Aan deze beton opsluiting wordt ook de veldafscheiding aangebracht.
Rond het bestaande veld is reeds veldverlicht aanwezig die, ongeacht de oplossing die gekozen
wordt, gehandhaafd kan blijven. 
Overweging
Door het kunstgrasveld aan officiële afmetingen en voorwaarden te laten voldoen kunnen de overige velden op het complex worden ontzien op momenten dat de weersomstandigheden slecht zijn. Dit zou op termijn een gunstige uitwerking moeten hebben op de onderhoud werkzaamheden die jaarlijks aan de overige velden worden uitgevoerd.
Voor het maken van een keuze voor renovatie van het bestaande natuurgrasveld of de aanleg van een kunstgrasveld zijn bespelingsnormen, geformuleerd door de KNVB, een handvat.
De KNVB stelt dat een natuurgrasveld per jaar ca. 300-350 uur bespeeld kan worden, uitgaande van een goed aangelegd veld en onder redelijk normale weersomstandigheden. Uitgaande van deze norm zal een natuurgrasveld weinig speelschade oplopen. Daarentegen kan een kunstgrasveld ca. 1.000 – 1.200 uur per jaar bespeeld worden. Je kunt je afvragen hoeveel speelschade je als gemeente en voetbal verenigen accepteert. Meer spelen dan de norm adviseert betekent een veld dat kaal en zanderig wordt. 

Om inzicht te krijgen in het aantal uren dat het natuurgrasveld nu wordt bespeeld is een overzicht gemaakt van de trainingsuren en uren waarbij het veld als wedstrijdveld gebruikt wordt. Als bijlage 1 is een overzicht bijgevoegd waarin de trainingsuren van de verschillende senioren en junioren is weergegeven inclusief de wedstrijden van pupillen en junioren. Uit dit overzicht blijkt dat, rekening houdend met twee extra meisjes elftallen, het veld minimaal 666 uur gebruikt moet worden. Dit is dus ruim boven de norm van 350 uur bespeling waarvan de door de KNVB gehanteerde norm uitgaat. Als gekozen wordt voor renovatie van het huidige veld moet duidelijk aan vv Geel-Wit worden gemeld dat er duidelijk gestuurd moet worden in het gebruik van de verschillende velden. In de periodes dat getraind kan worden zonder veldverlichting moeten de overige velden ook worden gebruikt. Ik de periode dat alleen getraind kan worden met veldverlichting zal ook het oude trainingsveld aan de noordzijde van de Noordwal volledig moeten worden benut.
Uit de bevolkingsprognoses blijkt voor de jaren 2013, 2015, 2020 en 2025 dat het aantal personen tussen 15-24 jaar de aankomende jaren stabiel blijft, in de overige leeftijdscategorieën wordt een
(lichte) daling verwacht. De vraag is of uit deze prognoses kan worden afgeleid of er sterke terugloop van het aantal voetballers te verwachten is.

Ameland probeert zich al geruime tijd te presenteren als ‘sporteiland’. Met name op het gebied van voetbal zijn we soms gastheer van voetbal clubs als Sc. Cambuur en Sc. Heerenveen. De clubs
komen juist in de rustperiode van onze velden. Door het maken van goede afspraken is incidenteel gebruik door dergelijke clubs mogelijk. Echter de rustperiode die we normaliter voor onze sportvelden in acht nemenstaat eigenlijk haaks op de gedacht gastheer te zijn van voetbalclubs of andere potentiële gebruikers van sportvelden. Als er een kunstgrasveld kan worden aangelegd heeft dit zeker een aanzuigende werking op andere clubs. Sterker nog, Ameland kan gebruikers van het vaste land actief werven.
De aanleg van een kunstgrasveld kan nog breder worden geplaatst. Een kunstgrasveld heeft in principe geen beperkingen in het gebruik. Naast het gebruik door Geel – Wit blijft er overdag
voldoende ruimte over voor gebruik door derden. Je zou je goed voor kunnen stellen dat, buiten de momenten waarop Geel – Wit het veld gebruikt, (Geel – Wit is hoofdgebruiker) het veld ook door
andere partijen zoals bijvoorbeeld onze scholen gebruikt kan worden.

Posted in: ameland actueel