Veel Pokémonjagers op veerdam Holwerd.

Posted on augustus 31, 2016

0Vlnr Leonie Peerboom, Jantyne Boetes, Sanne Boetes en Patrick Dirksma fanatiek op zoek naar de pokémens. achter hen de broertjes Linger foto: Jan Spoelstra

HOLWERD.Ineens staat Leonie Peerboom op, gevolgd door de anderen. Zoekend naar iets, waar niets te vinden lijkt stopt ze. Ronddraaiend met een constante blik op het scherm van haar smartfoon schijnt ze iets op te vangen. Al een paar uur is de achtentwintig jarige zangdocente uit Leeuwarden op de kop van de veerdam bij Holwerd. Samen met Patrick Dirksma uit Tytsjerk, diens vrouw Jantyne Boetes en haar zus Sanne uit Grouw zittend op de meegebrachte klapstoeltjes tegen het havenkantoor. Zo in een lekker zonnetje brengen ze soms wel een vijf á zes uur door op zoek naar een steeds exclusiever Pokémon. Zo lang dat extra accu’s moeten zorgen voor genoeg power in smartfoons.
Sinds een paar weken bezoeken tot een vijfhonderd mensen per dag de pier in hun zoektocht naar uitbreiding van hun verzameling karakters uit het spel Pokémon Go, zo vertelt de toezichthouder van het parkeerterrein Jaap Dijkstra. Soms staan er zoveel auto’s dat inmiddels de politie al enkele malen de bestuurders verzocht voor hun automobiel een andere plaats te zoeken. “Dat doen wij niet” zegt.” Patrick, “Wij zetten de onze netjes op de parkeerplaats”. Inmiddels komen twee jongetjes om de hoek lopen, gevolgd door nog meer broertjes en hun vader Roger Linger uit Wierum. Met de smartfoon in de hand zijn deze twee krullebollen op zoek naar hun Pokémons. Ze hebben heel goed in de gaten dat de vier op de klapstoeltjes meer ervaren zijn. Zodra die die opstaan worden ze achterna gelopen door de jeudiger spelers van het spel.
De vele reizigers met een geopende Pokémon Go app op hun mobiel zorgen voor veel bezoek op de coördinaten van deze locatie. De app reageert daar op door steeds meer en bijzondere Pokémons naar het kopje van de veerdam te sturen; zo legt Leonie Peerboom uit. Daardoor komen steeds verder uit Friesland jong en ouder hier naar toe, zo besluit ze. Om weer op te staan om een ergens verderop bij de Walvis een pokémon aan de haak te slaan.

From left to right Leonie Pear Tree, Jantyne Fines, Penalties and Sanne Patrick Dirksma frantically searching for the pokémens. behind them the Linger brothers photo: Jan Spoelstra
HOLWERD.In a sudden Leonie Peeerboom rises, followed by the others. Looking for something, where nothing seems to be stopping them. Turning around with a constant eye on the screen of her smart phone it seems to capture something. Already a few hours, the twenty-eight year old singing teacher from Leeuwarden on the head of the causeway in Holwerd. Along with Patrick Dirksma from Tytsjerk, his wife Jantyne Fines and her sister Sanne from Grouw sitting on folding chairs brought from the harbor office. So in an afternoon of sunshine they sometimes bring five or six hours in search of an ever more exclusive Pokémon. As long as extra batteries should provide enough power in smartfoons.
Since a few weeks of visits to five hundred people a day the pier in their quest to expand their collection of characters from the game Pokemon Go, says the supervisor of the parking Jaap Dijkstra . Sometimes there are so many cars which is now the police have repeatedly asked the drivers for their car to look for another place. “We do not ‘say.” Patrick, “We put our neatly in the parking lot.” Meanwhile, two boys walk around the corner, followed by more brothers and their father Roger Linger in Wierum. The smart phone in hand, these two krullebollen seeking their Pokémon. They have very well realized that the four on the folding chairs are more experienced. Once those who stand up to them just followed the jeudiger players of the game.
The many travelers with open Pokemon Go app on their mobile care for many visitors to the coordinates of this location. The app reacts by sending more and more, and special Pokémon to the head of the causeway; so Leonie Pear Tree explains. Therefore come increasingly from Friesland young and older over here, so she decided. To rise again to save a Pokémon to hook one somewhere away at Whale.

Posted in: ameland actueel