CDA wil meer inbreng senioren.

Posted on november 9, 2016

0


CDA wil senioren een grotere stem geven

Leeuwarden. – De CDA Statenfractie wil een Seniorenkamer in Fryslân oprichten, welke gevraagd en ongevraagd kan adviseren en/of reflecteren op Provinciaal (voorgenomen) beleid. Voor het CDA is burgerparticipatie een heel belangrijk punt, ook vanuit de doelgroep senioren. Het gaat om een extra adviserend orgaan bestaande uit een doelgroep die steeds groter wordt.
Het aandeel van senioren in de bevolking van onze provincie groeit. Deze groep mensen is langer vitaal en blijft langer in de eigen woonomgeving. De huidige ontwikkelingen op het gebied van wonen, zorg, vervoer en bereikbaarheid raken senioren. Het CDA is van mening dat senioren meer stem moeten krijgen in provinciaal beleid. De ervaring leert dat zij maatschappelijk betrokken zijn en dat zij als ervaringsdeskundigen ingezet kunnen worden.
In het coalitieakkoord is vastgelegd dat er bij al het beleid rekening gehouden moet worden met sociale aspecten en dat er speciaal aandacht aan ouderen besteed moet worden (resultaat 1 coalitieakkoord). Daarom heeft het CDA tijdens de PS vergadering op 9 november over de begroting een motie ingediend om tot oprichting van een Seniorenkamer te komen, welke gevraagd en ongevraagd kan adviseren en/of reflecteren op Provinciaal (voorgenomen) beleid. Zo krijgen senioren meer sturing op de omstandigheden rond de leef- en woonomgeving.

Posted in: ameland actueel