Holwerd aan Zee ontwikkelt verder.

Posted on december 6, 2016

0



Plan Holwerd aan Zee doorontwikkeld

Leeuwarden. – Afgelopen jaar is de slagingskans van het project Holwerd aan Zee onderzocht. Zo is er gekeken naar de kansen voor recreatie en natuur. Maar ook naar de effecten van een spoelmeer op de vaargeul Holwerd-Ameland. Deze effecten zijn minder groot dan gedacht. Daarom besloot de stuurgroep Holwerd aan Zee* op 6 december om naar een doorontwikkeling van dit project te kijken. Dit richt zich op de kansen voor recreatie en natuur. Het aangepaste plan houdt vast aan de oorspronkelijke doelstelling. Leefbaarheid en werkgelegenheid in en rondom Holwerd blijft daarbij het uitgangspunt.
Het oorspronkelijke idee van Holwerd aan Zee was om meer banen te creëren en de leefbaarheid verder te versterken. Onder andere door Holwerd te verbinden met Werelderfgoed Waddenzee. Een van de elementen daarin was de aanleg van een spoelmeer. Door de spoelende werking van dit meer (getijdenwerking) zou de vaargeul kunnen schoonspoelen. Dit moest vervolgens een kostenbesparing opleveren op de baggerkosten voor de geul. Nu dit niet haalbaar lijkt te zijn kijkt de stuurgroep naar een variant zonder spoelmeer. Waarbij het meer een recreatieve en natuurfunctie krijgt.

De doorontwikkeling houdt in dat de relatie met de Waddenzee versterkt wordt door middel van een beleefmeer. Watersporters kunnen dan vanaf de Dokkumer Ee tot Holwerd varen. Daarnaast zijn er plannen voor vakantiewoningen bij het meer. Voor broedvogels is ruimte om binnendijks te broeden. Per project kijkt de stuurgroep welke partijen daarbij nodig zijn. De stuurgroep Holwerd aan Zee blijft hiervoor bestaan.

Het afgelopen jaar is er in opdracht van de stuurgroep Holwerd aan Zee aan een MIRT-onderzoek gewerkt. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Binnen dit programma staan financiële investeringen en gezamenlijke oplossingen voor verschillende regio’s, voor bovengenoemde thema’s, centraal. De voorlopige resultaten tonen aan dat de plannen voor recreatie en natuur kansrijk zijn. De stuurgroep biedt het definitieve onderzoek in het voorjaar aan de minister van I&M aan

Advertenties
Posted in: ameland actueel