Onthulling borden Leeuwarden 2010

Posted on februari 3, 2017

0 Kinderen van basisschool ’t Startblok uit Donkerbroek helpen gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma bij de onthulling van het eerste LF2018 bord in Appelscha. De borden staan op 20 verschillende plekken langs invalswegen en -vaarwegen in Fryslân.

Feest bij onthulling borden Leeuwarden-Fryslân 2018

 Appelscha. – Vanaf vandaag worden bezoekers die Fryslân binnenrijden of -varen, begroet met speciale LF2018 Wolkom yn Fryslân borden. Kinderen van basisschool ’t Startblok uit Donkerbroek hielpen op vrijdag 3 februari gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma de borden onthullen. De borden staan langs alle invalswegen en -vaarwegen van Fryslân.

 De komende periode wordt het binnen Leeuwarden en de provincie Fryslân steeds meerzichtbaar dat Leeuwarden en Fryslân in 2018 Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Vandaaglieten gedeputeerde Sietske Poepjes en wethouder Sjoerd Feitsma aan de kinderen vangroep 6 van ’t Startblok zien dat LF2018 ook voor hen een feest wordt.

Gedeputeerde Sietske Poepjes: “Ljouwert-Fryslân 2018 wurdt in feest foar elkenien, ek foarbern. Ast hjiroer yn petear giest mei de bern, ûntdekst dat hja dêr sels ek bêst wol ideeën oer hawwe. It wakkert entûsjasme oan. Dit momint draacht dêr oan by en soarget der foar dat LF2018 wer in stik tichter by de minsken komt.”

 

 

Advertenties
Posted in: ameland actueel