4 vervoerders nieuw vervoersysteem Noordoost Friesland

Posted on maart 14, 2017

0


Vier vervoerders in nieuw vervoersysteem Noordoost
Dokkum. – De gemeenten in Noordoost Fryslân zijn van plan om de aanbesteding voor het grootste deel van het vervoer voorlopig te gunnen aan vier vervoerders. Dit zijn Taxi- en touringcarcentrale Noord Oost Friesland B.V., Vervoersmanagement Noord Nederland B.V., Taxi- en Bergingsbedrijf Dorenbos B.V. en Taxicentrale Witteveen B.V. Zij leveren vanaf 1 augustus 2017 de voertuigen en chauffeurs voor het Wmo- en leerlingenvervoer die onder regie van de mobiliteitscentrale door heel Noordoost Fryslân rijden. Als er geen bezwaren zijn, wordt de voorlopige gunning op 4 april 2017 definitief.
In totaal hebben acht vervoerders ingeschreven. Men kon inschrijven op vier perceeltypen verdeeld over vierentwintig percelen. Elke perceel is een deel van het vervoer dat straks nodig is. De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs én kwaliteit. Bij het beoordelen telden de criteria voor kwaliteit mee voor 60% en de prijs voor 40%. Ook was er een minimumprijs en maximumprijs aangegeven waarbinnen de vervoerders moesten inschrijven. Op basis van de hoogste prijs-kwaliteitscores zijn de percelen toegewezen aan deze vier vervoerders. Voor het perceel voor het vervoer op Ameland zijn geen geldige inschrijvingen binnen gekomen. Daar wordt nu een andere procedure voor opgestart.
Alle 8 vervoerders hebben ingeschreven op de zogenoemde ‘flexibele schil’ en alle 8 voldoen aan de eisen voor dit perceel. De flexibele schil verzorgt het ‘ad hoc’ vervoer dat niet ingeroosterd wordt via de andere percelen. Naast de al genoemde vervoerders zijn dit Taxi- en Autoverhuur Postma, Taxicentrale Waaksma B.V., Taxi D & L de Jong en Taxi Nuis B.V.
Wethouder Pytsje de Graaf, namens gemeenten en provincie bestuurlijk trekker van dit proces: “Wy binne bliid dat we no safier binne dat ek de ferfierders (foarlopich) bekend binne dy’t ûnder rezjy fan de mobiliteitssintrale ride sille yn ús nije ferfiersysteem yn Noardeast-Fryslân. By it útskriuwen fan de oanbesteging hawwe we goed neitocht oer hoe’t we dat it bêste dwaan koene. Dat wie net samar wat. Sa fûnen we bygelyks duorsumens wichtich, mar ek it belûken fan ús lokale en regionale spilers. Dat betsjut dat we dêr ôfwagings yn meitsje moasten. Wy woenen graach meardere ynskriuwers it ferfier gunne en net dat ien grutte spiler of priisfjochter al it ferfier krije soe. We hawwe ek in stikmannich ynformaasjegearkomsten hân foar de ynskriuwers om harren sa goed as mooglik ynskriuwe litte te kinnen. Nei beoardieling fan de ynskriuwings docht bliken dat de ynstek wurke hat. Der is in ferskaat oan ynskriuwers: lokaal en regionaal en lytsere bedriuwen likegoed as grutte bedriuwen. We hawwe in goede beoardieling dwaan kinnen en dêr die bliken dat der ferskil wie yn kwaliteit en ek yn priis. Kwaliteit wie dêr by in eask, net in winsk. De útkomst is dat net alle bedriuwen dy’t hjir no ride werom komme by de gunning. Mar dat heart no ien kear by sa’n wetlik ferplichte oanbesteging, dêr ûntkomme we net oan. It wie in soarchfâldich proses.” 
Voor de inwoners die gebruik maken van het Wmo-vervoer en ook de leerlingen die nu gebruik maken van het leerlingenvervoer verandert er weinig.  Iedereen die nu recht heeft op vervoer, heeft dat ook in het nieuwe systeem. In plaats van, zoals nu, direct met de vervoerder te bellen, moeten Wmo-reizigers straks met de mobiliteitscentrale bellen. Dit blijft voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Achtkarspelen en Kollumerland c.a. hetzelfde nummer. Inwoners van Tytsjerksteradiel en Ferwerderadiel kunnen straks ook van datzelfde nummer gebruik maken. De mobiliteitscentrale zorgt dat op tijd een chauffeur voor de deur staat om u te vervoeren. Door het samenvoegen van de nu nog verschillende contracten, is het mogelijk dat er (kleine) wijzigingen zijn. Pytsje de Graaf: “Elkenien dy’t ferfier nedich hat, kin dat ek mei it nije systeem gewoan brûke. It kin wol sa wêze dat de chauffeur in oare chauffeur is as men wend is of dat der in krekt wat oare rûte riden wurdt. Mar dat hie sawiesa sa west, ek as we net foar in nij systeem keazen hiene. Ek dan hie der in nije oanbesteging west en hiene der feroarings west. Der bliuwe fêste chauffeurs op de rûtes yn it learlingenferfier, mar lykas by in nij skoaljier kin dat wol ris in oar wêze as ôfrûne jier.
We soargje der tegearre mei de ferfierders en de mobiliteitssintrale foar dat elkenien op tiid wit wat der feroaret en wat se miskien oars dwaan moatte. En dat de oergong sa soepel mooglik ferrint. Elkenien krijt op tiid foar 1 augustus berjocht oer it nije systeem.” 
Op 19 april 2016 hebben de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel, Kollumerland c.s. en Tytsjerksteradiel en Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân besloten om een nieuw vervoersysteem in te voeren per 1 augustus 2017 voor het doelgroepenvervoer en kleinschalig openbaar vervoer. Daarvoor is een openbare Europese aanbestedingsprocedure in twee delen gevolgd. Het eerste deel ging om de regionale mobiliteitscentrale die het vervoer aanstuurt. Deze is eind 2016 gegund aan Connexxion Taxi Services B.V. Het tweede deel van de aanbesteding gaat over de vervoercapaciteit: het leveren van de voertuigen en chauffeurs die onder regie van de mobiliteitscentrale de ritten gaan rijden.
Het nieuwe vervoersysteem kent een scheiding van regie en vervoer. De mobiliteitscentrale neemt de ritten aan en plant die in. De vervoerders rijden de ritten. Door te zorgen voor een goed vervoerssysteem, zorgen we ervoor dat ook in de toekomst onze inwoners mobiel kunnen blijven. De inwoners worden ouder en de winkels, huisartsen en scholen raken meer verspreid. De vraag naar vervoer neemt daardoor toe. We zorgen voor leefbaarheid in de regio, door bereikbaarheid. Daarom kiezen de gemeenten en de provincie ervoor om meer regie te pakken in de organisatie van het vervoer in Noordoost Fryslân. Deze nieuwe werkwijze start per 1 augustus 2017. In de praktijk betekent dit dat het Wmo-vervoer vanaf 1 augustus op deze manier gaat rijden, het leerlingenvervoer vanaf de eerste schooldag (4 september) en het kleinschalig openbaar vervoer, de Opstapper, haakt in december a.s. aan bij het nieuwe systeem. Over de Opstapper zijn afspraken gemaakt met de huidige concessiehouder Arriva. Ook Ameland en Schiermonnikoog kopen doelgroepenvervoer via dit nieuwe systeem in.
Posted in: ameland actueel