Laatste centen LF2018 bij elkaar geschraapt.

Posted on mei 18, 2017

0


Extra inzet voor Leeuwarden-Fryslân 2018

Leeuwarden. – De financiering voor Leeuwarden-Fryslân 2018 (LF2018) is nagenoeg rond. Provincie Fryslân en de gemeente Leeuwarden leveren eenmalig extra financiële inzet, zodat de laatste belangrijke stappen gezet kunnen worden richting 2018. Daarnaast dekken de overheden enkele mogelijke risico’s af met een voorziening. Provinciale Staten en de gemeenteraad buigen zich binnenkort over het voorstel.

LF2018 zit in de uitvoerende fase. In aanloop hier naartoe werkte de Stichting LF2018 hard aan het sluitend krijgen van de begroting voor het programma van 2018. Daarvoor voerde de stichting
ook noodzakelijke aanpassingen door. De afgelopen maanden namen provincie en gemeente nadrukkelijk het initiatief om samen met de stichting de laatste financiële en organisatorische uitdagingen op te lossen. De totale begrotingsomvang blijft hiermee op peil.
“Yn de ôfrûne perioade hawwe wy ynsicht yn de mooglikheden en risiko’s yn de begrutting krigen”, licht gedeputeerde Sietske Poepjes toe. “De stichting koe de begrutting fersoberje sûnder it programma yngripend oan te taasten. Ús ynspannings rjochtsje harren op it slutend meitsjen fan de begrutting en it ôfdekken fan risiko’s. Sa soargje wy derfoar dat events en ûnderdielen út it programma net ûnder finansjele druk komme te stean. Wy sette dêrmei in lêste grutte stap yn ‘e rjochting fan in suksesfol 2018 en de jierren dêrnei.”
Provincie en gemeente maken de begroting van LF2018 sluitend met een gezamenlijke bijdrage van €1,75 miljoen. De provincie levert €875.000 voor extra marketinginspanningen. Deze inspanningen richten zich o.a. op de uitvoering van het outdoorprogramma en citydressing. Voor de legacy van 2018 stelt de provincie €500.000 beschikbaar. Deze bijdrage richt zich op de ontwikkeling van een programma voor de blijvende effecten na 2018.
De provincie brengt een risicovoorziening aan van maximaal € 2 miljoen, voor de resterende risico’s op sponsoropbrengsten en de BTW van de Rijksbijdrage aan LF2018. Ook de gemeente Leeuwarden is bereid ondersteuning te bieden bij mogelijke tegenvallende sponsorinkomsten. Provincie en gemeente richten een waarborgfonds op van € 1 miljoen. Dit fonds biedt garanties voor mogelijke ticketrisico’s. De overheden zoeken daarin de samenwerking met landelijke fondsen.
De gemeente levert €775.000 voor last minute projecten, de legacy en het waarborgfonds. Daarnaast verstrekt de gemeente €650.000 voor het afdekken van de invordering van de BTW Rijksbijdrage.

Stichting, provincie en gemeente hebben de afgelopen periode afgesproken om de regie op onderdelen van LF2018 meer bij provincie en gemeente onder te brengen. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het project 11Fountains gaat over naar de provincie. Vanwege de ervaring vanuit grote infraprojecten, is de provincie in staat om met de betrokken gemeenten dit project tot een goede uitvoering te brengen. Het project heeft bovendien een veel langere looptijd dan het bestaan van de stichting LF2018. In de communicatie en marketing blijft er een goede samenwerking met de organisatie van LF2018, Merk Fryslân en Marketing Leeuwarden. Gemeente Leeuwarden neemt de logistieke verantwoordelijkheid voor het project Giant Steps over van de stichting. De uitvoering van het project doet de gemeente samen met de stichting. De organisatie rondom het project en de artistieke leiding blijft in handen van LF2018. Tot slot gaan de overheden nadrukkelijker sturen op het werven van sponsoren.

Sjoerd Feitsma, wethouder gemeente Leeuwarden: “Tegearre mei de provinsje nimme wy dêryn ús ferantwurdlikheid. Dy ynspannings leverje wy mei it each op in suksesfolle programmearring, de legacy én de útstrieling fan stêd en regio yn en nei 2018.” John Bonnema, financieel directeur LF2018: “LF2018 zit nu in een belangrijke fase. Wij zijn daarom zeer ingenomen met deze voorstellen van de colleges van provincie en gemeente. Hiermee zetten wij een belangrijke stap naar een bijzonder en betekenisvol jaar én een stevige legacy.”

Posted in: ameland actueel