CDA betrekt mienskip bij discussie duurzame landbouw Fryslân

Posted on juni 9, 2017

0CDA betrekt mienskip bij discussie duurzame landbouw Fryslân

Leeuwarden, – De Statenfractie van het CDA wil, waar mogelijk, boeren ondersteunen bij de ontwikkeling naar een meer natuurinclusieve, duurzame landbouw. Statenlid Maaike Prins: “Dit is een ontwikkeling die bij uitstek past bij het CDA en haar kernwaarden zoals rentmeesterschap en gespreide verantwoordelijkheid. Ik vind het belangrijk om samen met boeren en de samenleving een evenwicht te zoeken in ecologie, economie en het sociale aspect van boer-zijn.” In aanloop naar de behandeling van de beleidsbrief duurzame landbouw in Provinciale Staten Fryslân heeft Prins het voortouw genomen in een inspraaktraject op deze visie. Door werkbezoeken af te leggen bij boerderijen, maar ook door op 6 juni jl. een inspraakavond op deze visie te organiseren.

Prins: “We zijn allemaal rentmeesters en hebben de gezamenlijke verantwoordelijkheid om de aarde goed door te geven aan volgende generaties. Dat betekent dat wij ook allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een duurzame landbouw in Fryslân. Om dat te bereiken moeten wij met zijn allen op zoek naar evenwicht tussen ecologie, economie, en het sociale en maatschappelijke aspect”.

In de zoektocht naar dit evenwicht organiseerde de CDA Statenfractie op 6 juni jl. een drukbezochte discussieavond over duurzame landbouw in Warten. Tijdens deze avond werd er aan drie tafels gediscussieerd over de ecologische, economische en sociale aspecten van duurzame landbouw. Hieronder een impressie van wat er onder de deelnemers van die discussies – de praktijk van de landbouw – leeft.
In de discussie over het ecologische aspect kwam het thema circulaire landbouw aan de orde. Kringloopdenken is een aansprekender term hiervoor, vonden de deelnemers, “hou het in de regio”.

Wat vonden de deelnemers nog meer? Bijvoorbeeld dat voor het verder sluiten van de kringloopgrondstoffen zoveel mogelijk uit de eigen omgeving moeten worden gehaald. Boeren gebruiken al veel andere producten en technieken dan voorheen, er worden bijvoorbeeld in de akkerbouw tegenwoordig veel minder bestrijdingsmiddelen gebruikt dan 10 jaar geleden. Gericht gebruik van mest zorgt voor een gezond bodemleven en hoort bij een sluitende kringloop.“Mest is geen heiligheid, maar doet wonderen waar het leit”. En “Wa’t net donget wa’t net ponget”.
Wat betreft duurzame energie vond men windenergie zinvoller dan zonnepanelen, maar: “we moeten op verschillende paarden wedden”.
Biodiversiteit: maak het zichtbaar. We willen geen biljartlakens, zo gaven een aantal deelnemers aan. Niet tegelijkertijd maaien bijvoorbeeld en beweiding toepassen, dan kun je niet in één keer maaien. En als de openbare ruimte en natuurgebieden niet onderhouden worden, hebben boeren veel last van onkruid.

Dat boeren zich in willen zetten voor verduurzaming bleek maar weer eens toen een van de aanwezige boeren met het voorstel kwam om als sector zo’n 3 à 5 procent van hun grond te gebruiken voor ecologisch beheer. Om dergelijke initiatieven te ondersteunen vroeg deze boer, naast een vergoeding, ook om vertrouwen en waardering van de consument.
Op het gebied van economie werd de concurrentiekracht van Friese boeren als belangrijk thema in de discussies genoemd. Daarbij is de kwaliteit van de bodem van groot belang. Een goede concurrentiepositie en gezonde bedrijfsvoering geven boeren meer mogelijkheden om zich in te zetten voor natuur, ecologie en biodiversiteit.
Voor boeren zijn natuur en landbouw altijd al onlosmakelijke aan elkaar verbonden geweest. De sector is zich ervan bewust dat verduurzamen moet, om maatschappelijk draagvlak te behouden maar ook om de eigen productie te waarborgen. Innovatie is een belangrijk thema, dat veel van onze boeren al jaren hoog in het vaandel hebben. “Maar we moeten leren om meer in te spelen op schommelingen in de wereldmarkt”.
De discussie over het sociale aspect richtte zich met name op het maatschappelijk draagvlak voor de landbouw en het belang van consistent beleid. Veel boeren zijn al zeer duurzaam en natuurinclusief bezig. Het probleem is dat zij dat eigenlijk te weinig laten zien en dat is niet goed voor het imago en draagvlak van de landbouw.

Consistent beleid is voor de sector ook van groot belang. Boeren hebben een bepaalde zekerheid nodig, juist ook om innovatief te kunnen zijn en te kunnen investeren in duurzame, natuurinclusieve landbouw. De huidige situatie waarin regelgeving vaak verandert – met de fosfaatreductieregeling als goed voorbeeld van hoe het niet moet – maakt het onnodig moeilijk voor boeren om zich in te zetten voor duurzame, natuurinclusieve landbouw.

Als de discussieavond één ding duidelijk maakte, dan is het wel dat boeren graag meedenken over de ontwikkeling naar een duurzame landbouw en zich daar erg betrokken bij voelen. De politiek moet de stip op de horizon bepalen, daarbij mag de ambitie best hoger. Dat neemt niet weg dat wij uiteindelijk allemaal de verantwoordelijkheid hebben om te zorgen voor een duurzame landbouw in Fryslân. Voor het CDA gaat de zoektocht dan ook door, samen met de mienskip!

Advertenties
Posted in: ameland actueel