Inspreek van Cinto Prosperi op 14-8-’17

Posted on augustus 15, 2017

1Ballum.- Hierbij de volledige inspreek van Cinto Prosperi tijdens de commissievergadering op 14 augustus 2017 over onder meer de bestemming van de percelen rond de Molenweg/Strandweg in Nes. Deze is hier compleet weergegeven.

Inspreken 14 augustus 2017:
Inhoud vooropgestelde brief:
Punt 1:
Kontour zou een ontwikkeling in gang hebben gezet die volgens
ditzelfde punt 25 jaar geleden in gang is gezet met de bouw van
allerlei appartementen complexen.
Punt 2:
Zie mijn brief aan uw Raad van 28 juni 2017.
Punt 3:
Past niet in CO2 beleid gemeente. Er is nog niet eens een
bouwontwerp, hoezo niet duurzaam?
Punt 4:
Het plan voldoet juist wel aan het geldende (toeristisch) beleid door
seizoen spreiding en kwaliteitsverbetering. De intensieve
recreatiezone van de Vleijen verandert niet.
Punt 5:
Er wordt een toeristisch beleidsthema aangehaald, n.l. ‘dat
toeristische ontwikkelingen een significante bijdrage moeten leveren
aan de sociaal-economische ontwikkelingen van Ameland’ dat ik nog
niet in een beleidsstuk heb gelezen en bovendien is wellness juist
geen laaggeschoolde arbeid. Het probleem van arbeid van de wal is
een oplosbaar probleem hoofdzakelijk veroorzaakt door het onjuiste
standpunt dat als je op een eiland werkt je er persé ook moet wonen.
Het probleem is een logistiek probleem.
Algemeen:
Het is een voorgekauwde brief die iedereen kan overnemen en kan
opsturen, waar je ook woont. Als ik het marketingplan voor deze
actie had mogen doen zouden er minstens 10.000 brieven zijn
gestuurd. Maar ja, ieder zijn vak.

Tegenstanders vonden een platform in het Financieel Dagblad.
Grappig genoeg een krant waarvan de meeste lezers beleggers en
investeerders zijn. Ameland zou aan sight seeing ten onder te gaan
zoals Giethoorn, Volendam, Barcelona en Venetië. Onzin, op
Ameland kom je om samen met je familie, vrienden of relatie te zijn,
niet om massaal bij Amelanders voor de ramen te staan kijken. Als
bezienswaardigheid onderscheidt Ameland zich daarvoor veel te
weinig van andere toeristische regio’s.
Mijn geschiedenis met het plan:
Juli 2010 ben ik komen werken op Ameland en vond tijdelijke
woonruimte in Nes. Bovenbuurman is Frank Hulsebos. Frank vertelde
meermaals over zijn grote plannen met Aqua Plaza. Tot op de dag
van vandaag heb ik nog niets concreets gehoord.
Ik zag een vervallen zwembad dat een aanfluiting is voor Ameland,
maar ik gelukkig hoorde ik ook dat er goede plannen voor waren.
De wellness plannen passen binnen het toeristisch beleid van
Ameland en binnen de marketing & promotie strategie van VVV
Ameland. VVV Ameland spreek zich sinds 2011 uit voor deze plannen,
juist omdat zij zo goed passen.
VVV Ameland informeert de gemeente op verzoek en spontaan. Dat
is gebaseerd op de tussen de gemeente en VVV Ameland gesloten
overeenkomst in het kader van de gemeenschappelijke toeristische
visie waarin is bepaald dat VVV Ameland een bijdrage levert aan het
gemeentelijk toeristisch beleid.
In dat kader is onderzoek gedaan naar de toeristische waarde van
een wellness centrum op Ameland. Dit onderzoek is bij de Raad
bekend. Het onderzoek inventariseert de diverse marktsegmenten en
extra bezoekers naar Ameland. De conclusie, gebaseerd op het
toenmalige plan met 126 hotelkamers (nu 100), is dat er 30.000
dagbezoekers per jaar komen (en die bevinden zich die dag dus
voornamelijk in het centrum zelf en komen vooral door de week) en

40.000 extra verblijfsgasten waarvan 60% in de flanken van het
seizoen. Die kunnen voor een groot deel in Noordsee + de
nieuwbouw verblijven. Er wordt geroepen dat het plan 100.000 extra
gasten naar Ameland haalt, maar dan wordt het derde segment
bedoeld van 95.000 gasten die al op Ameland zijn waarvoor wellness
een belangrijke aanvulling is.
Tegenstanders hechten er vooral belang aan de vele voorstanders te
intimideren en in een kwaad daglicht te willen stellen i.p.v. op inhoud
van gedachten te wisselen.
De historie van het plan:
Op 16 juli 2012 heeft de Raad een positief standpunt ingenomen ten
aanzien van de planvorming en stelt de kaders.
Op 17 december 2012 wordt opnieuw een positief standpunt
ingenomen door de Raad na aanpassingen door de aanvrager en het
College krijgt opdracht de plannen verder uit te werken.
Uitgangspunt was toen nog situering in de 2 zwembad koepels.
Met redenen gemotiveerd wijkt de aanvrager op 2 punten af van de
in 2012 gestelde kaders en dient in het voorjaar 2015 haar
aangepaste plannen in. De Raad gaat niet mee in de motivering om
op 2 punten af te wijken en de Raad stelt dat strikt vastgehouden
moet worden aan de uitgangspunten zoals geformuleerd in 2012.
Ten tijde van het indienen van deze gewijzigde plannen laat voor het
eerst het actiecomité waakvlam/schalken/voice van zich horen. Dus
ruim 2 jaar na de kaderstelling door de Raad. Zij stellen voordien niet
van de plannen op de hoogte te zijn geweest, maar dat lijkt mij niet
geloofwaardig.
De aanvrager past zijn plannen volledig aan de uitgangspunten aan,
waarbij gebruik van de 2 koepels moet worden losgelaten. Daarnaast
wordt goed geluisterd naar andere wensen en worden zaken die niet
tot de uitgangspunten behoren ook aangepast: Molenweg, bruggetje

van Jeppe, toegankelijkheid van het terrein, geen nieuwe
waterpartijen, verbinding Noordsee<>wellness ondergronds,
zichtlijnen Molenweg en vanuit de appartementen blijven behouden,
inpasbaarheid in het landschap, aangepaste bouwstijl (inclusief
huidige hotel Noordsee).
Het plan voldoet nu dus aan alle voorwaarden zoals door de Raad
gesteld en houdt rekening met wensen vanuit de samenleving
waarom door de Raad zelf niet is gevraagd.
De politieke historie:
Ameland is een zelfstandige gemeente en staat er financieel goed
voor als gevolg van de uitkering van het Rijk als Waddengemeente,
het toerisme en zorgvuldig financieel beleid.
Wat bestuurlijke processen betreft, valt op dat op incidenten wordt
gestuurd en weinig op vastgesteld beleid. De Amelander politiek
komt regelmatig negatief in het nieuws; ik noem:
 gedoe rondom de herbenoeming van de burgemeester;
 de verkiezingen in 2014 (stemmen ronselen, de ongeldige
stemmen, wie is de grootste partij);
 de extreem lange coalitievorming met uiteindelijk een akkoord
met 4 speerpunten waar onder dit plan;
 de uitspraken van kopstukken van een coalitiepartij direct na
het sluiten van het coalitie akkoord dat ‘het plan Westers er die
periode niet zal komen’. Overigens heeft dat niets met
dualisme te maken, het zijn politieke partijen die een coalitie
akkoord sluiten. Hier werd de tijdbom onder de coalitie al op
scherp gesteld;
 Het Open Plan Proces;
 ‘De Hagen’;
 De voorgenomen motie van wantrouwen tegen wethouder
Bakema en zijn aftreden;

 De diverse kleine bestemmingplan aanpassingen haast op
individuele basis. Als voorbeeld het parkeerterrein in Hollum
waar een wijziging door de Raad tegen het advies van het
College in wordt goedgekeurd ten gunste van ‘een jong
Amelander gezin’.
 En natuurlijk dit wellnessplan.
 Overigens heeft de Provincie een veel langere lijst door de
jaren heen opgebouwd.
 En recent is weer een (schiet)incident aan de lijst toegevoegd

De huidige coalitie:
De huidige coalitie is ontstaan op de puinhopen van de vorige. Een
aantal mensen zijn fors beschadigd en ik verwonder mij er niet over
dat zo weinigen op Ameland bereid zijn in de politiek actief te zijn. De
huidige coalitie is niet uit liefde geboren, maar is een
verstandshuwelijk tussen voormalig tegenstanders. Ik vind het knap
als je traditionele tegenstellingen weet te overwinnen om
gezamenlijk het belang van Ameland te dienen. Juist daarom kan
deze coalitie toekomstbestendig zijn. Er zal dan wel een bestuur
gevoerd moeten worden waarbij de bestuurlijke processen op orde
zijn en planvorming getoetst wordt aan visie en beleid en niet op de
waan van de dag. Dan creëer je een consistente en betrouwbare
overheid. Dat zal toch niet te grabbel worden gegooid door opnieuw
met een coalitie akkoord te breken?
Toekomstscenario:
Nederland heeft sinds 1984 een beleid van gemeentelijke
herindelingen. Drenthe, waar ik vandaan kom, heeft nog 12
gemeenten en Friesland nu 24. In 2016 is Noord Oost Fryslân
ontstaan en per 1 januari 2018 de Waadhoeke. Friesland is flink aan
het herindelen. Dat moeten ze ook wel want het Rijk schermt ook
met het samenvoegen van provincies. De provincies moeten dus
voortgang laten zien. Gemeentelijke herindelingen komen in principe

van onder af. De Wet biedt echter ook de mogelijk om een
herindeling op te leggen als een gemeente blijk geeft van zwak
bestuur. Het vreemde is dat op Ameland er heel naïef van uit wordt
gegaan dat Ameland altijd een zelfstandige gemeente zal blijven. Ik
denk dat dit sowieso een dubbeltje op zijn kant zal zijn en we het
alleen redden als we niet kunnen worden afgerekend op zwak
bestuur. Denk eens aan de nieuwe gemeente NO Fryslân samen met
Ameland en Schiermonnikoog. Die eilanden kunnen er zo maar bij, je
hoeft niet eens een wedstrijd voor een nieuwe naam uit te schrijven.
De Provincie gaf bij de kiellegging van de nieuwe watertaxi XL een
paar weken geleden bij monde van gedeputeerde Johannes Kramer
opnieuw aan de veerdienstconcessies over te willen overnemen van
het Rijk. En o, wat wil het Rijk graag van dat dossier af! Hoe
gemakkelijk zou het zijn als de veerverbinding Holwerd-Ameland
binnen 1 gemeente ligt? NO-Fryslân is vast heel blij met de
bruidsschat en hoeveel makkelijker wordt ook de realisatie van
Holwerd aan Zee? Je kunt dan wonen aan de wal en werken op
Ameland en dat doen binnen dezelfde gemeente. Een mooie
oplossing voor de krimp in NO Fryslân.
De tijd van Cromwell waarin Ameland bijna autonoom was, komt niet
meer terug. Samen kunnen we werken aan het behoud van onze
zelfstandigheid, maar dan zullen we ons moeten bewijzen en geen
steken laten vallen. Doen we dat niet dan is Ameland niet te koop,
maar geven we het gewoon weg.
Laten we beginnen met positief te besluiten over dit plan.

Posted in: ameland actueel